Detailplaneeringud

 

Detailplaneeringute algatamine

Detailplaneeringute vastu võtmine ja/või avaliku väljapaneku korraldamine

Detailplaneeringute kehtestamine

Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

 

Detailplaneeringud endistest valdadest:

Sõru küla Kotka kinnistu detailplaneering

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.12.2018 korraldusega nr 934 võeti vastu Sõru külas asuv Kotka katastriüksuse, katastritunnusega 17501:003:0510, detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, infrastruktuuri määratlemine, servituudi asukoha määramine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.01.2019 – 25.01.2019 tööajal Emmaste Osavalla Valitsuses aadressil Hiiumaa vald Emmaste küla Vallamaja ja Hiiumaa valla veebilehel www.vald.hiiumaa.ee.