Eeskirjad ja korrad

Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühiste vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Emmaste valla õigusaktid Emmaste osavalla territooriumil, Käina valla õigusaktid Käina osavalla territooriumil jne). Õigusaktid on seotud territooriumiga, mitte vallavalitsuse kui asutusega.
Seega, seni kuni ei ole vastu võetud uusi õigusakte, 
on Hiiumaa vallas elavate isikute õigused (toetused/soodustused) ja kohustused erinevad. Senine praktika näitab, et olulisemad korrad saavad kehtestatud 1-2 aasta jooksul. Isikute õiguseid mõjutavad korrad (nt sotsiaaltoetused jms) ühildatakse esmajärjekorras.

Kõik õigusaktid on kättesaadavad dokumendiregistrites. Määrused avaldatakse ka Riigi Teatajas.

Sotsiaaltoetusi- ja teenuseid reguleerivad aktid

Riiklikud õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalseadustiku üldosa seadus
Perekonnaseadus
Lastekaitseseadus
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

 

Hiiumaa Vallavalitsuse õigusaktid

Matusetoetuse määramise ja maksmise kord
Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

 

Emmaste valla õigusaktid

Koduteenuste loetelu, osutamise tingimused ja kord
Koduteenuste hindade kehtestamine
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Emmaste vallas
Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine
Sotsiaalkaitseks ettenähtud hüvitiste määramise ja maksmise kord Emmaste vallas

Emmaste valla eelarvest makstavate toetuste määrade kehtestamine
Emmaste valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise, lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord
Tugiisikuteenuse osutamise kord

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Hiiu valla õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord
Hiiu Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Sotsiaaltoetuste suuruste ja sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Käina valla õigusaktid

Sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise kord
Koduteenuse osutamise kord
Koduteenuse hinna ja koduteenuse osutamise tasu kehtestamine
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
Sotsiaaltransporditeenuse omaosalustasu kehtestamine
Sotsiaalhoolekande seaduse ja lastekaitse seaduse alusel antud ülesannete delegeerimine
Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord
Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenusele ja sotsiaalteenusele suunamise tingimused ja kord ning riigieelarve toetusfondist teenuse osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

 

Pühalepa valla õigusaktid

Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord
Koduteenuste paketid, hinnad ja tasumise kord
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Pühalepa valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ja soodustustega sotsiaalteenuste ning vältimatu sotsiaalabi osutamise kord
Pühalepa valla sotsiaaleluruumide taotlemise, eraldamise ja kasutamise kord
Hellamaa Perekeskuse sotsiaalmaja kodukord
Täiendava lapsetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord
Koolimineku toetuse maksmise kord
Pädevuse delegeerimine