Puude raieks Kärdla linnas ja Kõrgessaare alevikus tuleb taotleda raieluba.

Raieloa taotlus (PDF)

Raieloa taotlus (Word)

Raieluba peab olema:

- erakinnistul kasvava puu raieks, mille rinnasdiameeter on
üle 9 cm, v.a. viljapuud;
- kuivanud või ohtlikuks muutunud puu raieks;
- puu tüveharu ja ladva eemaldamiseks ning puu võra vähendamiseks rohkem kui 25%.

Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik või seaduslik valdaja omaniku lihtkirjaliku volituse alusel.

Raieloa saamiseks esitatakse vähemalt 30 päeva enne raie kavandamist vormikohane raieloa taotlus. Raieloa taotlusele lisatakse nõutud lisadokumendid ja kooskõlastused.

Raieluba väljastatakse tasuta.

Vajadusel ja vastavalt määruse § 3 lõike 2 kohaselt võib kõrvaltingimusena olla nõutav puu asendamine – asendusistutuse kulud kannab raieloa saaja.

Eritingimus: 
tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist vajava (avariiohtliku) puu korral teatab kinnisasja omanik või valdaja Hiiumaa Vallavalitsusele esimesel võimalusel likvideerimist vajavate puude arvu, liigi, täpse asukoha aadressi ja võimalusel saadab puudest foto. Hiiumaa Vallavalitsus fikseerib puu kohese likvideerimise vajaduse, vajadusel kontrollides sündmuspaigal olukorra vastavust esitatud kirjeldusele. Kohest likvideerimist nõudvale puule raieluba ei vormistata.

Kestvus:

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle väljastamise kuupäevast.

Õigusaktid:

Looduskaitseseadus

Puu raiumiseks loa andmise tingimused ja kord