KIK toetab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamist

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks saab keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu toetust taotleda alates 5. juunist.

Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga, elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Toetust jagatakse piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata.

Toetust ei anta elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks, varasemalt teostatud tööde rahastamiseks või hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde tänavu jaanuaris välja selgitatud keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Keskmised toetuste summad jäävad vahemikku 2000-2500 eurot. Toetuse väljamakse tegemisel peab KIK tulumaksuseaduse kohaselt väljamakstavast toetusest kinni tulumaksu. Taotleja katab ise 34% taotluse summast.

Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega. Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium, toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Võimalus Kärdla elanikele

Hiiumaal puudutab see toetusvõimalus Kärdla linna reoveekogumisala, mujal käib taotlemine hajaasustuse veeprogrammi kaudu.

Taotlema on oodatud kinnistuomanikud, kelle kinnistule on rajatud vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktid, kuid kes siiani mingil põhjusel ei ole liitunud ühisveevärgiga ja ka need, kellele hetkel Kärdla IV projektiga vee ja kanalisatsiooni liitumispunktid rajatakse. Mahuti paigaldamine on ainus alternatiiv reoveekogumisalal paikneval kinnistul reovee käitlemiseks, sest septiku kasutamine ja immutamine on keelatud. Kinnistule kogumismahuti rajamist toetatakse sellisel kinnistul, kus puudub ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus ning Kärdla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas ei ole plaanis ühiskanalisatsiooni rajamist viie aasta jooksul.