Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Lauka küla Väike-Kaibaldi maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa vallavalitsuse 31. jaanuari 2018 korraldusega nr 75 algatati Lauka küla Väike-Kaibaldi maaüksuse (katastritunnus 39201:004:2732) detailplaneeringu koostamine ning väljastati lähtetingimused maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning krundi ehitusõiguse määramiseks.

Planeeringuala näol on tegu Lauka keskusest u 700 m kaugusele jääva 3,6 ha suuruse hoonestamata rohumaaga. Detailplaneeringu eesmärgiks on üldplaneeringuga määratud elamuehituse reservmaale elamukrundi kavandamine ning sellele ruumiliste tingimuste seadmine. Planeeringu koostamisel lähtutakse üldplaneeringus sätestatust.

Korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=13867