Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Härma küla Maasi katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 15.11.2018 otsusega nr 100 „Detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." Härma külas asuval Maasi kinnistul (17501:002:0321) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 6,9 ha. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on: kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, infrastruktuuri määratlemine, servituudi asukoha määramine, üldplaneeringu muutmine, üldplaneeringujärgse ehituskeeluvööndi vähendamine. Korraldusega ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei ole vaja teostada.