Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Heltermaa külas Heltermaa sadama kinnistute detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 20 otsustati algatada Heltermaa külas Heltermaa sadama kinnistute detailplaneering, mille eesmärgiks on Heltermaa sadama territooriumi funktsionaalsemaks muutmine, maakasutus- ja ehitustingimuste määramine uute kauba- ja parvlaevakaide, laoplatside, hoonete ja neile vajalike juurdepääsuteede rajamiseks,  kompleksselt riigimaanteede ristmiku lahendamine ohutu juurdepääsu tagamiseks kavandatavale kaubasadamale ja reisiparvlaevade ootealale ning kassadele, sadama maa-ala piiride täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõttelise lahenduse andmine. Planeeringuala suurus on ca 9,4 ha. Sama otsusega algatati Heltermaa sadama kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna detailplaneeringuga kavandatakse eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust (maismaaga ühendatud kai püstitamine, mis teenindab 1350 tonni ületava veeväljasurvega aluseid ja mere süvendamine üle 10 000 kuupmeetri pinnase mahus).

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald, 92348) ja. kehtestaja Hiiumaa Vallavolikogu (aadress Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa vald, 92413).

Otsusega saab tutvuda tööajal  Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald  ja aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=221048