Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

JAAMA DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

 

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 20.01.2022 otsusega nr 31 „Jaama kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." Pärna külas asuval Jaama kinnistul (17501:003:0212) detailplaneeringu. Planeeringualana mõistetakse kinnistust ca 2000 m². Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ühe elamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks koos nende juurde kuuluvate tehnosüsteemidega. Planeeringuga tehakse ettepanek Emmaste valla üldplaneeringu muutmiseks lubades alla 1 ha suuruse krundi moodustamist. Otsusega ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei ole vaja teostada.

Otsus nr 31