Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.01.2022 korraldusega nr 37 algatati Käina aleviku keskuse detailplaneering. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,6 ha. Planeeringuala hõlmab Käina alevikus asuvaid Bussijaam (registriosa nr 977933, katastritunnus 36802:002:0081, pindala 4887 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 60%, transpordimaa 40%), Viire tn 8 (registriosa number 3460350, katatsritunnus 36801:001:0694, pindala 6093 m², sihtotstarve transpordimaa), Hiiu mnt 13 (registriosa nr 1039033, katastritunnus 36802:002:0340, pindala 1641 m², sihtotstarve ärimaa 86 %, elamumaa 14%), Hiiu mnt 13 a (registriosa 976533, katastritunnus 36802:002:0058, pindala 1193 m², sihtotstarve ärimaa), Hiiu mnt 13 b (registriosa 1193333, katastritunnus 36802:002:0091, pindala 173 m², sihtotstarve transpordimaa), Mere alajaam (registriosa nr 298333, katastritunnus 36802:002:1120, pindala 38 m², sihtotstarve tootmismaa) ja osaliselt Viire tänav (registriosa nr 1192533, katastritunnus 36802:002:0099, pindala 2680 m², sihtotstarve transpordimaa) kinnistuid.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus korterelamute püstitamiseks Viire tn 8 ja Bussijaama maaüksustele, Hiiu mnt 13 ja Hiiu mnt 13 a maaüksustele ehitusõiguse määramine, Bussijaam ja Hiiu mnt 13 maaüksuste vahelise piiri muutmine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine s.h. parkimise lahendamine kortermajade juures, tehnovõrkude ja- rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Käina Osavalla Valitsus (Hiiu maakond Hiiumaa vald Käina alevik Hiiu mnt 28) ja kehtestaja Hiiumaa Vallavalitsus (Hiiu maakond Hiiumaa vald Kärdla Keskväljak 5a, tel. 46 36082).

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel kell 9.00 -17.00, reedeti kell 9.00 – 14.00 Käina Osavalla Valitsuse majas aadressil Hiiu maakond Hiiumaa vald Käina alevik Hiiu mnt 28.

Korraldus nr 37