Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Käina aleviku Saialille kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 24.11.2021 korraldusega nr 688 algatati Käina alevikus Saialille kinnistu detailplaneeringu koostamine. Saialille kinnistu (katastritunnusega 36801:001:0934, registriosa nr. 8837450, pindalaga 52712 m², sihtotstarbega 100% maatulundusmaa) asub Käina alevikus. Planeeringuala suurus on 52712 m².

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Saialille kinnistu elamumaa, maatulundusmaa ja transpordimaa sihtotstarbega maaüksusteks, määrata elamukruntidele ehitusõigused, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele. 

Detailplaneeringu koostamisel on vajalik koostada topo-geodeetiline mõõdistus maa-aluste trasside välja selgitamiseks. Kui detailplaneeringu menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks ja mõjude hindamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning lisada planeeringusse.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Käina Osavalla Valitsus (Hiiu maakond Hiiumaa vald Käina alevik Hiiu mnt 28, tel. 462 2888) ning kehtestaja Hiiumaa Vallavalitsus (Hiiu maakond Hiiumaa vald Kärdla Keskväljak 5a, tel. 463 6082).

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel kell 9.00-17-00, reedeti kell 9.00-14.00 Käina Osavalla Valitsuse majas aadressil Hiiu maakond Hiiumaa vald Käina alevik Hiiu mnt 28

Korraldus nr 688 "Saialiille kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine"