Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Käina alevikus asuval Mäe plats 19 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 6. märtsi 2019 korraldusega nr 157 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Käina alevikus asuval Mäe plats 19 maaüksusel (katastritunnus 36802:002:0820). Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi suurenda krundi ehitusõigust Käina tööstusala detailplaneeringuga määratud hoonestusala piirides ning määrata krundi kasutamise tingimused. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas kehtiva Käina valla üldplaneeringu põhilahenduse ja maakasutuse juhtotstarbega.

Planeeritava maaüksuse suurus on 1076 m².

Detailplaneeringu koostamisel on vajalik koostada topo-geodeetiline mõõdistus koos maa-aluste trasside uurimisega.