Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kärdla linna Sadama tn 4 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 220 algatati Kärdla linna Sadama tn 4 kinnistu (katastritunnus 37101:004:0070) detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala näol on tegemist 2741 m2 suuruse 100% ärimaa sihtotstarbega kinnistuga. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse ja hoonestusala määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Kärdla linna üldplaneeringut ette nähtud juhtotstarbe osas – ärimaa soovitakse osaliselt muuta elamumaaks.

Detailplaneeringu algatamise hetkel teadaoleva info põhjal lisauuringute vajadus puudub. Planeeringu koostamise korraldaja on Kärdla Osavalla Valitsus.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=193939.