Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kärdla linna Uus tn 12 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 23.1.2020 otsusega nr 178 algatati Kärdla linna Uus tn 12 maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringualaks on Uus tn 12 maaüksus (katastritunnus 37101:004:0004) suurusega 4218 m2, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse, hoonestusala ja katastriüksusele uue sihtotstarbe määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Kärdla linna üldplaneeringut ette nähtud sihtotstarbe osas.

Hiiumaa Vallavolikogu otsustas, et keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna kavandatava tegevusega tõenäoliselt ei kaasne olulist negatiivset mõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Täiendavate uuringute vajadust ei ole. Kui menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks ja mõjude hindamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis peab need tegema.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsustega saab tutvuda vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla) ning internetis aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=177176.