Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kiduspe küla Saviaugu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.11.2021 korraldusega nr 656 otsustati algatada Kiduspe küla Saviaugu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0297) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringu koostamise eesmärgiks on Saviaugu maaüksusel ehitusõiguse määramine üksikelamu ja kuni 3 abihoone püstitamiseks (hoonete ehitisealune pindala kokku kuni 500 m²), teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja- rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimiseks vajadus puudub. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (aadress Kõpu tee 8, Kõrgessaare 92201) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda töö ajal Hiiumaa Vallavalitsuses (aadressiga Keskväljak 5a, Kärdla) ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=217769