Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Lauda ja Pulli kinnistul detailplaneeringu koostamise algatamine

 

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.12.2018 korraldusega nr 933 „Lauda ja Pulli detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." algatati Valgu külas asuvatel Lauda, katastritunnusega 17502:001:0680 ja Pulli, katastritunnusega 17502:001:0498, katastriüksustel detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 1,6 ha. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on: Lauda katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe muutmine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ühe majapidamise tarbeks, infrastruktuuri määratlemine, servituudi asukoha määramine. Korraldusega ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei ole vaja teostada.

Korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:

https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?o=914&o2=13214&itm=149647

Detailplaneeringu eskiis