Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Linnumäe külas Kase kinnistu detailplaneeringu KSH algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.08.2023 otsusega nr 145 otsustati jätkata Linnumäe külas Kase (katastritunnus 20501:001:0877, pindala 3106 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu detailplaneeringu koostamist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Pühalepa valla osa Suuresadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringut muutes Kase katastriüksuse osas pere- ja ridaelamumaa korterelamu maa-alaks, määrata ehitusõigus korterelamu rajamiseks. Planeeringuala suurus on 3106 m². Koostatud eelhinnangu kohaselt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega olulist negatiivset keskkonnamõju, kuna kavandatav tegevus ei ületa eeldatavalt tegevuskoha keskkonnataluvust, sellel puudub oluline kumulatiivne mõju, see ei sea ohtu inimese tervist, kultuuripärandit ega vara. Keskkonnaamet on 23.05.2023 kirjas asunud seisukohale, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik. Rahandusministeerium on 02.06.2023 seisukohal, et looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ei ole asjakohane.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald, 92348) ja. kehtestaja Hiiumaa Vallavolikogu (aadress Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa vald, 92413).

Otsusega saab tutvuda tööajal  Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald  ja Hiiumaa valla veebilehel aadressil https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=279756