Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Mõisakuivati maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 13.11.2019 korraldusega nr 627 Mõisakuivati detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,3 ha ja hõlmab Hiiumaa vallas Kassari külas asuva Mõisakuivati maaüksust (katastritunnus 20501:001:0258, pindala 4,10 ha) ja osaliselt Lehise maaüksust (katastritunnus 20501:001:0257) juurdepääsutee kavandamiseks. Mõisakuivati detailplaneeringu eesmärgiks on määrata maaüksusele hoonestusala ja ehitusõigus, tootmismaa sihtotstarve, vajalikud piirangud ja servituudid. Määrata hoonestusala ja ehitusõigus, et laiendada olemasolevat hoonet ait-kuivatit juurdeehitamisega.

Mõisakuivati maaüksusel asub muinsuskaitse ehitismälestis nr 23533 hoone ait-kuivati (ehitisregistrikood 115013592). Seoses sellega on vajalik koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused, milles analüüsitakse kavandatavat tegevust ja antakse täpsed nõuded ehitustegevusele.

Mõisakuivati detailplaneeringu koostamise keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse eelhinnang võimaldab järeldada, et ei ole vajadust algatada Mõisakuivati detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlust.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsustega saab tutvuda tööajal Käina Osavalla Valitsuses Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald või valla veebilehel.

http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=all&dt=&itm=172912&clr=history&pageSize=20&page=1