Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Nurmika maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.08.2023 otsusega nr 457 algatati Nurmika maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringualana mõistetakse Hiiumaa vallas Kõrgessaare alevikus asuvat Nurmika (katastritunnus 20501:001:0557, olemasolev sihtostarve maatulundusmaa 100%, pindala 7499 m2) maaüksust.

Detailplaneeringuga kavandatakse määrata maaüksusele ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks (ehitisaluse pinnaga kokku 300 m2), määrata arhitektuursed tingimused hoonetele, tehnorajatiste ja -võrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride asukohad ja vajalikud servituutide alad.

Algatamise otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses (Kõpu tee  8, Kõrgessaare) ja Hiiumaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=278484