Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Orjaku küla Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 21.06.2018 otsusega nr 72 Hiiumaa vallas Orjaku külas asuva Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Eelhinnangu kohaselt ei kaasne detailplaneeringu elluviimisel olulist negatiivset keskkonnamõju ja ebasoodsat mõju Natura ala kaitse-eesmärkidele. Kibuspuu maaüksus (katastritunnus 36802:003:1050, suurus 4,20 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, kinnistu registriosa nr 392633) paikneb Käina valla osa, Kassari saare, üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu kohustusega keskuse maa-alal, kus maakasutuse juhtotstarve on elamumaa, suvilate maa, ärimaa ja kaitsealune maa. Osa Kibuspuu maaüksusel üldplaneeringuga määratud soovituslikust ehituspiirkonnast on nüüd ranna ehituskeeluvööndis (1 meetri kõrgusjoon + 200 m). Seetõttu tuleb detailplaneeringut menetleda kui üldplaneeringut muutvana taotledes keskkonnaametilt ehituskeeluvööndi vähendamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on arvestades olemasolevaid tingimusi, piiranguid ja võimalusi jagada Kibuspuu maaüksus kuni neljaks maaüksuseks, neist üks maatulundusmaa ja kuni kolm elamumaa krunti, igale krundile määrata ehitusõigus ühele elamule ja kahele abihoonele (seal hulgas on üks olemasolev elamu ja kõrvalhoone), teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine, ehituskeeluvööndi vähendamine. Vajalik on eelnev ehitus- ja hüdrogeoloogiline uuring.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsustega saab tutvuda alates 28.6.2018 Käina Osavalla Valitsuses Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald. Info tel 462 2882.