Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Orjaku küla Otsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 20.12.2018 otsusega nr 106 Otsa detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 4,5 ha ja hõlmab Hiiumaa vallas Orjaku külas asuva Otsa maaüksuse (katastritunnus 36802:003:1060, pindala 4,10 ha, kinnistu registriosa nr 117433) ja maa-ala Karjamaa maaüksusest (katastritunnus 36801:001:0678) juurdepääsutee kavandamiseks ja Vaemla-Kassari-Luguse riigiteest (katastritunnus 36802:003:2400) liikluslahenduste kavandamiseks. Otsa maaüksust on soov jagada, määrata ehitusõigus ja maaüksuste kasutamise tingimused, vajalikud piirangud ja servituudid, taotleda ehituskeeluvööndi vähendamist. Otsa maaüksus on kavandatud jagada kolmeks maaüksuseks, neist üks maatulundusmaa ja kaks elamumaa krunti, ühele krundile määrata õigus ehitada üks elamu kahe abihoonega, teisele krundile kavandada hoonestuse ehitusõiguse ülevaatamine, et tagada arenguvõimalused.

Detailplaneering teeb ettepaneku muuta Käina Vallavolikogu 27.3.2003 otsusega nr 32 kehtestatud Käina valla osa, Kassari saare üldplaneeringut, taotledes ranna ehituskeeluvööndi vähendamist.

Otsa detailplaneeringu koostamise keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse eelhinnang võimaldab järeldada, et ei ole vajadust algatada Otsa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlust.

Vajalik on eelnev ehitus- ja hüdrogeoloogiline uuring.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Käina Osavalla Valitsus ja kehtestaja Hiiumaa Vallavolikogu.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsustega saab tutvuda tööajal Käina Osavalla Valitsuses Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald või valla veebilehel.