Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Orjaku külas asuva Mäeella kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas Hiiumaa Vallavolikogu 21.04.2022 otsusega nr 42 Orjaku külas asuva Mäeella kinnistu (kinnistu registriosa nr 1129333, katastritunnus 36802:003:0257, pindala 2,75 ha, sihtotstarve elamumaa) detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala suurus on 2,75 ha ja hõlmab Orjaku külas Mäeella kinnistut.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Mäeella kinnistu jagamisel tekkivatele  kahele elamukrundile ehitusõiguse määramine ja vähendada ranna- ja ehituskeeluvööndi ulatust Mäeella kinnistul.

Mäeella kinnistu asub Käina lahe-Kassari maastikukaitsealal Kassari ja Esiküla piiranguvööndites, osaliselt Käina sihtkaitsevööndis ning Natura 2000 võrgustiku alal. Maaüksusel leidub III kategooria kaitsealune liik. Kavandatav tegevus võib eeldatavalt avaldada mõju Natura 2000 võrgustiku alale, kaitsealusele liigile ja kaitsealale, seetõttu hinnati keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust.

Keskkonnaamet on oma 17.03.2022 kirjas nr 6-5/22/3430-2 andnud seisukoha, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju looduskeskkonnale ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik.

Mäeella kinnistu detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Käina valla osa, Kassari üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Mäeella kinnistu detailplaneeringu ülesandeks on jagada Mäeella kinnistu kaheks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks, määrata hoonestusalad, teede ja liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja – rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele.

Otsus nr 42