Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Orjaku külas asuva Ristiku kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 19.08.2021 otsusega nr 269 Ristiku kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritava ala suurus on 2,15 ha  ja hõlmab Orjaku külas Ristiku maaüksust (katastritunnus 20501:001:1458).

Ristiku kinnistu detailplaneeringu eesmärgiks on määrata Ristiku maaüksuse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja – rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine. Planeeringu koostamise eesmärgiks on vähendada ranna- ja kalda ehituskeeluvööndi ulatust Ristiku kinnistul.

Ristiku kinnistu asub Käina lahe-Kassari maastikukaitsealal Kassari piiranguvööndis ja Natura 2000 võrgustiku alal. Kavandatav tegevus võib eeldatavalt avaldada mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja kaitsealale, seetõttu hinnati keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust. Keskkonnaamet on oma 17.06.2021 kirjas nr 6-5/21/10835-2 andnud seisukoha, et planeeritav tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju looduskeskkonnale ning seetõttu ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Käina valla osa, Kassari saare üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Dokumendid:

1. Hiiumaa Vallavolikogu 19.08.2021 otsus nr 269
2. Lisa 1. Orjaku külas asuva Ristiku maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohad
3. Lisa 2. Eelhinnang Hiiumaa vallas Orjaku külas Ristiku maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta
4. Lisa 3. Ristiku kinnistu planeeringuala
5. Lisa 4. Ranna- ja kalda ehituskeeluvööndi ulatus Ristiku kinnistul