Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Posti haljasala detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.04.2021 korraldusega nr 219 algatati Kärdla linna Posti haljasala (katastritunnus 20501:001:1209) detailplaneering. Planeeringuala näol on tegemist 7,3 ha suuruse riigi omandis oleva sihtotstarbeta maaüksusega. Planeeringu eesmärk on maaüksuse kruntimine ning ehitusõiguse ja sihtotstarbe määramine. Planeeringulahendus näeb ette maaüksuse jagamise umbes 20 elamukrundiks koos ligipääsude lahendamisega. Planeeringu algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu algatamise korralduse ja lähtetingimustega on võimalik tutvuda vallamajas kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris   http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=205524. Planeeringu koostamise korraldaja on Kärdla Osavalla Valitsus.