Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Rannaõue detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 08.12.2021 korraldusega nr 716 „Rannaõue  detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." Prähnu külas asuval Rannaõue kinnistul (17501:002:0059) detailplaneeringu. Planeeringualana mõistetakse kogu kinnistut. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on kinnistu jagada kaheks iseseisvaks katastriüksuseks (hoonestatud krunt 0,5 ha ja hoonestatav krunt 1,6 ha), millest hoonestamata krundile määratakse hoonestusala ja ehitusõigus ühe elamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks koos nende juurde kuuluvate tehnosüsteemidega. Korraldusega ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei ole vaja teostada.

Korraldus nr 716