Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Tümpsu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsus algatas 13.11.2019 korraldusega nr 628 „Tümpsu detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." Tärkma külas asuval Tümpsu katastriüksusel, katastritunnusega 17501:004:0254, detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on: hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ühe majapidamise tarbeks, infrastruktuuri määratlemine. Korraldusega ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei ole vaja teostada. Detailplaneeringuga ei muudeta Emmaste valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu algatamine