Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Viilupi küla Meremäe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 68 otsustati algatada Viilupi külas Meremäe (katastritunnus 63901:001:1358, üldpind 4,40 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) katastriüksuse detailplaneering, mille eesmärgiks on muuta Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut muutes planeeringualal määratud põllumajandusmaa elamumaaks, eraldada Meremäe katastriüksusest elamukrunt ja määrata krundi ehitusõigus. Planeeringuala suurus on ca 5,0 ha. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald, 92348) ja. kehtestaja Hiiumaa Vallavolikogu (aadress Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa vald, 92413).

Korraldusega saab tutvuda tööajal  Pühalepa vallamajas ja Hiiumaa valla veebilehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=140705.