Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Emmaste küla Rambi ja Murula kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste avaldamine.

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Emmaste küla Rambi ja Murula kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 26.04.-26.05.2021, esitati järgmised ettepanekud: 1. Elektrilevi OÜ palub taotleda tehnilised tingimused. Menetluse käigus need taotletakse; 2. Telia Eesti AS edastas olulist infot planeeringualal asuva valguskaabli kohta, mida ei ole eskiislahendusele kantud. See kaabel kantakse kaardile; 3. Maaeluministeerium andis teada, et kuna riigi omandis olevad Rambi ja Murula kinnistud on elamumaa sihtotstarbega ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel märkega „säilitamiseks reservina", siis ministeerium ei võta seisukohta; 4. Muinsuskaitseamet palub lisada lähtematerjali loetelu hulka muinsuskaitseseadus ja soovitab mälestise „Tärkma ohvritamm" 15m kaitsevööndisse piirdeaeda mitte planeerida ning soovib, et Tärkma ohvritamm peaks olema jätkuvalt tee poolt külastatav. Neid tingimusi arvestatakse planeeringu menetluse käigus.

03.06.2021 kl 10.00 toimus Emmaste Osavalla Valitsuses nimetatud detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu, mille käigus tehti veel üks ettepanek: asendada detailplaneeringu eskiisis kavandatud üksikelamud (vähemalt osaliselt) ridaelamute või väiksemate kortermajadega koos haljastusega.

Avaliku arutelu tulemusena otsustati muuta planeeringulahendust vastavalt esitatud ettepanekule järgmiselt: kruntidele nr 1 ja 3 kavandada kuni 2-korruselised ja madalama katusekaldega ridaelamud (kuni 4 boksi) + abihoone(d), krundile nr 2 kavandada kuni 2-korruseline ja madalama katusekaldega kaksikelamu + abihoone(d). Kaaluda võimalust kruntide nr 4, 5 ja 6 pindala vähendamiseks kuni 5000 m²-ni. Krunt nr 7 lisada krundi nr 5 koosseisu. Säilitada kruntide nr 4, 5, 6, 8 ja 9 ehitusõigus. Kokku jääb 8 hoonestatavat krunti. Hoonestamata krunte ei jää.