Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Hellamaa küla Andro kinnistu eskiisi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.11.2020 korraldusega nr 598 kuulutati välja Hellamaa küla Andro  kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 2,4 ha. Planeeringuga jagatakse Andro (63901:003:0228) katastriüksus kaheks elamukrundiks, millele määratakse hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut,  lubades Andro kinnistu osas määratud minimaalsest krundist (1,0 ha) väiksema elamukrundi moodustamist (ca 0,97 ha).   Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.detsembrist kuni 30.detsembrini 2020  tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil /documents/17721527/29427770/Andro_DP-Hellamaa_20201026.pdf/2d682775-5e37-4dcd-9c57-36f964dd97c3

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 07.jaanuaril 2021 kell 16.00 Pühalepa Osavalla Valitsuses.

Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845