Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Meretooma maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kõrgessaare Osavalla Valitsus korraldab Meretooma maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 9. novembrist – 8. detsembrini 2021 tööpäevadel tööajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses (aadress Kõpu tee 8, Kõrgessaare alevik) ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=216222

Planeeringuala suurus on ca 3,16 ha. Koostatava detailplaneeringuga piiritletakse krundil hoonestusala ja määratakse ehitusõigus hoonete rajamiseks ning
määratakse haljastuse-, heakorra- ja keskkonnatingimused. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat üldplaneeringut suurendades Meretooma maaüksusel maksimaalset eramaja lubatud kõrgust kuni 9,4 m-le. Üldplaneeringuga on lubatud eramaja kõrgus Kõrgessaare vallas on 8 m.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 16. detsembril 2021 kl 16.00 Kõrgessaare Osavalla Valitsuses.

Täiendav info Maiken Lukas, 51917709, maiken.lukas@hiiumaa.ee