Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Rambi ja Murula detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

Hiiumaa Vallavalitsuse 24.03.2021 korraldusega nr 162 „Rambi ja Murula detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine" otsustati korraldada Emmaste külas asuvate Rambi (17501:001:0415) ja Murula (17501:001:0416) katastriüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 26.04. – 26.05.2021 Emmaste Osavalla Valitsuses, aadressil Vallamaja, Emmaste küla, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel www.vald.hiiumaa.ee

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 03.06.2021 kell 10.00 Emmaste Osavalla Valitsuses.

Planeering on algatatud Emmaste Vallavolikogu 25.09.2017 otsusega nr 197 „Detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine.". Planeeringuala suurus on 4,6 ha ehk hõlmab mõlemat kinnistut tervikuna. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute jagamine kokku üheksaks iseseisvaks kinnistuks, millest kaheksale hoonestatavale kinnistule määratakse hoonestusala ja ehitusõigus üksikelamule ja kuni kolmele abihoonele ning üks kinnistu jääb hoonestamata looduslikuks rohumaaks; infrastruktuuri ja servituudi asukohtade määramine, üldplaneeringu muutmine: alla ühe hektari suuruste kruntide moodustamine.

Täiendav info: Pilvi Post, pilvi.post@hiiumaa.ee, tel 462 2445

Rambi ja Murula detailplaneeringu eskiis