Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Rambi ja Murula detailplaneeringu eskiisi teine avalik väljapanek

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Emmaste külas asuvate Rambi (17501:001:0415) ja Murula (17501:001:0416) katastriüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse teise avaliku väljapaneku 27.11. – 27.12.2021 Emmaste Osavalla Valitsuses, aadressil Vallamaja, Emmaste küla, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel www.vald.hiiumaa.ee

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 28.12.2021 kell 10.00 Emmaste Osavalla Valitsuses.

Planeering on algatatud Emmaste Vallavolikogu 25.09.2017 otsusega nr 197 „Detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine.". Planeeringuala suurus on 4,6 ha ehk hõlmab mõlemat kinnistut tervikuna. Ala jagatakse kokku kaheksaks iseseisvaks kinnistuks (elamukrundiks).

Planeeringu eskiisis on muudetud vastavalt eskiisi eelmise avalikustamise käigus tehtud ettepanekule kolmel krundil hoonete liiki ja hoonestamata maaüksus on liidetud ühe krundiga. Hoonestusala ja ehitusõigus määratakse kaheksale (8) krundile järgmiselt: viie krundi osas üksikelamule ja kuni kolmele abihoonele, kahe krundi osas ridaelamule ja neljale abihoonele, ühe krundi osas kaksikelamule ja neljale abihoonele. Planeeringuga muudetakse üldplaneeringut: moodustatakse alla ühe hektari suurused krundid.         

Muus osas planeeringu eskiis ei muutu.

Täiendav info: Pilvi Post, pilvi.post@hiiumaa.ee, tel 462 2445

Rambi ja Muruda DP eskiis