Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Hellamaa küla Andro kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 46 kehtestati Hiiumaa vallas Hellamaa külas asuva Andro kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-17). Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010 otsusega nr 60 kehtestatud Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut vähendades Andro katastriüksusel krundi minimaalset suurust. Planeeringuga jagatakse Andro katastriüksus ( 63901:003:0228) kaheks üksikelamu maa krundiks suurustega 0,98 ha ja 1,00 ha, mõlemale elamukrundile määratakse  ehitusõigus ja hoonestusala elamu ja kuni 3 abihoone püstitamiseks maksimaalseehitisealuse pinnaga 450 m². Otsusega saab tutvuda Hiiumaa valla veebilehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=234140