Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Jaotuspunkti, Kalju ja Mereranna katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.06.2019 korraldusega nr 342 kehtestati Rannakülas asuvate Jaotuspunkti, katastritunnusega 20501:001:0305 (enne piiride muutmist oli katastritunnus 17501:004:1290), Kalju, katastritunnusega 20501:001:0304 (enne piiride muutmist oli katastritunnus 17501:004:1471) ja Mereranna, katastritunnusega 17501:004:0330 (juurdepääsutee osas), katastriüksuste detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 0,3 ha. Detailplaneeringu eesmärkideks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine olemasoleva alajaama laiendamiseks, sihtotstarbe muutmine, olemasoleva juurdepääsutee rekonstrueerimine ja parkla laiendamine, infrastruktuuri määratlemine.