Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kehtestati Kotka katastriüksuse detailplaneering

Hiiumaa Vallavalitsuse 30.01.2019 korraldusega nr 54 kehtestati Sõru külas asuva Kotka katastriüksuse, katastritunnusega 17501:003:0510, detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 16-37).

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, infrastruktuuri määratlemine, servituudi asukoha määramine. Planeeringulahendus on kooskõlastatud vajalike ametiasutustega ja vastab endise Emmaste valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 11.-25.01.2019, mille jooksul ei esitatud ettepanekuid ega arvamusi.

Planeeringu kehtestamise korralduse ja planeeringuga on võimalik tutvuda Emmaste Osavalla Valitsuses (Hiiumaa vald Emmaste küla Vallamaja) ja internetis aadressil https://server.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx