Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kehtestati Kröönuki katastriüksuse detailplaneering

Hiiumaa Vallavolikogu kehtestas 20.09.2018 otsusega nr 87 „Kröönuki detailplaneeringu kehtestamine." Kitsa külas asuva Kröönuki kinnistu (17501:002:1200) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 8,6 ha.

Detailplaneeringu eesmärkideks on: kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine, hoonestusala määramine ja ehitusõiguse seadmine, infrastruktuuri määratlemine, servituudi asukoha määramine, üldplaneeringu muutmine: üldplaneeringujärgse ehituskeeluvööndi vähendamine.