Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kehtestati Villamaa küla Kaasiku katastriüksuse detailplaneering

Hiiumaa Vallavalitsuse 14. juuni 2018 korraldusega nr 430 kehtestati Villamaa küla Kaasiku maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 4,76 ha suurune hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus kaheks – elamu- ja ärikrundiks. Ehitusõigused näevad elamukrundile ette kuni 4 hoonet ehitisealuse pindalaga kuni 500 m2 ning ärikrundile 4 hoonet ehitisealuse pindalaga kokku kuni 1500 m2. Kavandatud ruumilised muutused on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.01.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 07.05.2018-21.05.2018, mille käigus ettepanekuid ja arvamusi ei esitatud. Planeeringu kehtestamise korralduse ja planeeringuga on võimalik tutvuda vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla, 92413) ja internetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=140322.