Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kiduspe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.01.2023 otsusega nr 92 kehtestati Kidupe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-59).

Planeeringu eesmärgiks on üldplaneeringu muutmine ranna ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemisel, krundile ehitusõiguse ja hoonestusala määramine koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Kehtiva detailplaneeringu (Pärnapõllu kinnistu detailplaneering; Dagopen OÜ töö nr 05-110) alusel on maaüksuse eelmise omaniku poolt merepoolne hoone ehitatud osaliselt ranna ehituskeeluvööndi alale. Sellest tingitult on vajalik detailplaneeringu järgse hoonestusala korrigeerimine.

Kehtestamise otsusega ja planeeringuga on võimalik tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Vallavalitsuses ja valla kodulehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=254175