Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kiduspe küla Saviaugu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 30.08.2023 korraldusega nr 499 kehtestati Kiduspe küla Saviaugu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0297) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 23-03).

Planeeringu eesmärgiks on Saviaugu maaüksusel ehitusõiguse määramine üksikelamu ja kuni 3 abihoone püstitamiseks, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele.

Kehtestamise korralduse ja planeeringuga on võimalik tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Vallavalitsuses (Kõpu tee 8, Kõrgessaare) ja valla veebilehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=281647