Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kodeste küla Puraviku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.09.2022 korraldusega nr 593 kehtestati Kodeste küla Puraviku maaüksuse (katastritunnus  39201:004:0961; pindala 4,01 ha sihtotstarve 100% elamumaa) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-34).

Kodeste küla Puraviku maaüksuse detailplaneeringu koostamise peamisteks eesmärkideks on seni hoonestamata maaüksuse jagamine elamukruntideks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine. Planeeringuga on määratud kruntidele ehitusõigus kuni 5-le hoonele,  suurimaks lubatud ehitisealuseks pinnaks kuni 500 m².

Kehtestamise korralduse ja planeeringuga on võimalik tutvuda Kõrgessaare Osavalla Vallavalitsuses (Kõpu tee 8, Kõrgessaare) ja valla kodulehel   http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=242830