Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Maasi katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu kehtestas 12.09.2019 otsusega nr 152 „Maasi detailplaneeringu kehtestamine." Härma külas asuva Maasi kinnistu (17501:002:0321) detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on ca 6,9 ha. Detailplaneeringu eesmärkideks on: kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, infrastruktuuri määratlemine, servituudi asukoha määramine, üldplaneeringu muutmine, üldplaneeringujärgse ehituskeeluvööndi vähendamine.

Otsus 152 "Maasi detailplaneeringu kehtestamine"