Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.08.2023 otsusega nr 146 kehtestati Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-06). Planeeringuala suurus on 2,15 ha, mis hõlmab Orjaku külas asuvat Ristiku maaüksust (katastritunnus 20501:001:1458).

Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata Ristiku maaüksusele hoonestusala ja ehitusõigus üksikelamu ja elamu abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse Käina valla osa, Kassari saare üldplaneeringut, vähendades ranna ja ehituskeeluvööndi ulatust Ristiku maaüksusel.

Ristiku detailplaneering