Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Palukülas asuva Sambliku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.11.2023 korraldusega nr 719 kehtestati Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Sambliku kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-42).  Planeering näeb ette katastriüksusele hoonestusala määramise kuni 4 hoone (elamu ja abihooned) püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 500 m² koos olulisemate arhitektuurinõuetega ja tehnovõrkude lahendusega. Sambliku kinnistu detailplaneering on vastavuses Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga. Korraldusega saab tutvuda Hiiumaa valla veebilehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=291561