Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 22. augusti 2019 otsusega nr 148 kehtestati Kärdla linna Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering.

Detailplaneeringuga moodustatakse kolm krunti: positsioon 1 -  11240 m² puhke- ja spordirajatise maa, PS 100%, positsioon 2 – 14325 m² kultuuri- ja spordiasutuse maa, ÜK 100%, positsioon 3 - 1788 m² tee ja tänava maa-ala, LT 100%. Kahele krundile määratakse ehitusõigus kuni nelja hoone püstitamiseks ehitisealuse pindalaga kokku kuni 6400 m2. Kavandatud ruumiliste muudatustega tehakse ettepanek muuta Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 kehtestatud Kärdla linna üldplaneeringut. Detailplaneeringuga muudetakse käsitletava ala juhtfunktsiooni, tõstetakse ehitiste suurim lubatud kõrgus maapinnast 16 meetrini ning lubatakse positsioonil 1 välispordiväljakut piirata võrkaiaga, mille maksimaalne kõrgus tänava ääres on 7 m.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 14.01.2019 – 12.02.2019 ning avalik arutelu 26.02.2019. Avalikul arutelul esitatud küsimused ja ettepanekud on läbi kaalutud, asjakohased täiendused sisse viidud ja ettepanekute esitajatele vastatud. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt majanduslikke, sotsiaalseid ega kultuurilisi mõjusid ega olulist mõju looduskeskkonnale.

Planeeringu kehtestamise otsuse ja planeeringuga on võimalik tutvuda vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) ja internetis aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=168018.