Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Pühalepa külas Pühalepa kõrtsi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2022 korraldusega nr 274 kehtestati Hiiumaa vallas Pühalepa külas asuva Pühalepa kõrtsi kü detailplaneering (Plushouse OÜ töö nr PH0127). Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud Pühalepa kõrtsi katastriüksuse (katastritunnus 63902:001:0065) sihtotstarbeks elamumaa, krundile ehitusõiguse ja hoonestusala (550 m²) määramise vanade kõrtsimüüride taastamiseks, müüride vahele ühe hoone (elamu) püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuetega ja tehnovõrkude lahendusega. Kavandatud ruumilised muudatused on kooskõlas Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010 otsusega nr 60 kehtestatud Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga. Korraldusega saab tutvuda Hiiumaa valla veebilehel aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=233347