Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Viilupi küla Meremäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 21.05.2020 otsusega nr 199 kehtestati Hiiumaa vallas Viilupi külas asuva Meremäe kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-03). Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut, muutes planeeringualal määratud põllumajandusmaa kavandatud elamukrundi osas elamumaaks. Detailplaneeringuga kavandatakse moodustada Meremäe (63901:001:1358) ja Kalda (63902:001:0139) kinnistutest üks ligikaudu 1,37 ha suurune elamukrunt ja  üks ligikaudu 5,18 ha suurune maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus. Moodustatavale elamukrundile määratakse hoonestusala ning määratakse ehitusõigus elamu ja kuni 4 abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 500 m².Otsusega saab tutvuda http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=185709