Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Hausma küla Tülli kinnistu detailplaneeringu uus avalik väljapanek

Hiiumaa vallavalitsuse 20. detembri 2017 korraldusega nr 150 kuulutati välja Hiiumaa valla Hausma küla Tülli kinnistu detailplaneeringu (DAGOpen OÜ töö nr 16-29) uus avalik väljapanek, kuna detailplaneeringu põhilahendus on oluliselt muutunud. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha.

Planeeringuga määratakse Tülli katastriüksusele (63901:001:1034) ehitusõigus elamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.jaanuarist kuni 6.veebruarini 2018  tööpäevadel kell 9-16 Pühalepa osavallavalitsuses aadressil Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel: Hausma küla Tülli kinnistu detailplaneering.