Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Hiiessaare küla Saue ja Männiku kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 55 võeti vastu Hiiumaa valla Hiiessaare küla Saue ja Männiku kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-24).  Planeeringuala suurus on ca 3,1 ha. Planeeringuga kavandatakse Männiku kinnistust (63901:001:0984) ca 0,51 ha suuruse ajutise krundi eraldamine ja selle liitmine Saue kinnistuga (63901:001:0079) ning tekkinud 2,73 ha suurusele krundile ehitusõiguse ja hoonestusala määramine elamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.  Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.veebruarist kuni 28.veebruarini 2020 tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil /documents/17721527/26431142/Saue_DP-Hiiessaare_20191230.asice/bced3f0b-58ec-4218-b9c4-f324d41acdfb 

Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845