Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Hiiessaare külas asuva Hiiejõe kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.10.2023 korraldusega nr 642 võeti vastu Hiiumaa vallas Hiiessaare külas asuva  Hiiejõe kinnistu detailplaneering (GisPlan OÜ töö nr DP2023-01).  Planeeringuala suurus on 4,73 ha.  Planeering näeb ette katastriüksuse jagamise ligikaudu 1,54 ha suuruseks üksikelamu maa krundiks ja ehitusõiguseta maaüksuseks ning elamukrundile hoonestusala määramise kuni 5 hoone (elamu ja abihooned) püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 500 m² koos olulisemate arhitektuurinõuetega ja tehnovõrkude lahendusega. Hiiejõe kinnistu detailplaneering on vastavuses Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 17.november kuni 01.detsember 2023 tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel  https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=288908

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil huvitatutel võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.

Täiendav info Mai Julge, 463 6845, mai.julge@hiiumaa.ee