Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Jaotuspunkti, Kalju ja Mereranna katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.04.2019 korraldusega nr 246 võeti vastu Rannakülas asuvate Jaotuspunkti, katastritunnusega 20501:001:0305 (enne piiride muutmist oli katastritunnus 17501:004:1290), Kalju, katastritunnusega 20501:001:0304 (enne piiride muutmist oli katastritunnus 17501:004:1471) ja Mereranna, katastritunnusega 17501:004:0330 (juurdepääsutee osas), katastriüksuste detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 0,3 ha. Detailplaneeringu eesmärkideks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine olemasoleva alajaama laiendamiseks, sihtotstarbe muutmine, olemasoleva juurdepääsutee rekonstrueerimine ja parkla laiendamine, infrastruktuuri määratlemine.

Planeeringulahendus on kooskõlastatud vajalike ametiasutustega ning vastab Emmaste valla üldplaneeringule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.05. – 03.06.2019, mil kõigil huvitatud isikutel on võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.

Planeeringulahendusega saab tutvuda Emmaste Osavalla Valitsuses aadressil Hiiumaa vald, Emmaste küla, Vallamaja või Hiiumaa valla veebilehel www.vald.hiiumaa.ee.

Detailplaneering