Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Kalana küla Rannamänni maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 6.5.2020 korraldusega nr 247 võeti vastu Kalana küla Rannamänni maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0579) detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-06), mille eesmärgiks on 8289 m2 suuruse elamumaa sihtotstarbega maaüksuse kruntimine ja ehitusõiguse määramine.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistu jagamise kolmeks iseseisvaks krundiks, millele määratakse ehitusõigused ja hoonestusalad koos olulisemate arhitektuurinõuetega ning lahendatakse liikluskorraldus. Igale krundile lubatakse püstitada kuni kolm hoonet ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 1.6.-14.6.2020, mil kõigil huvitatutel on võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada. Vastuvõtmise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda Kärdla vallamajas kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=185014.